نوشته‌ها

تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی مشهد از انجمن روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق

تقدیر از غرفه موسسه در نمایشگاه برق مشهد به عنوان غرفه برتر فرهنگی

پیرو حضور موسسه روشنایی و نوپردازی هم اندیشان شرق کشور در نمایشگاه بین المللی برق و الکترونیک مشهد ، تقدیر نامه زیر از سمت نمایشگاه به عنوان غرفه برتر از نظر فرهنگی به موسسه هم اندیشان شرق روشن تقدیم گردید.

تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی مشهد از انجمن روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق

تقدیرنامه نمایشگاه بین المللی مشهد از موسسه روشنایی و نورپردازی هم اندیشان شرق