نوشته‌ها

جلسه ی هیئت مدیره کانون با انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی

جلسه ی هیئت مدیره کانون با انجمن حرفه ای روشنایی و نورپردازی

جلسه ی مشترکی بین اعضای هیئت مدیره کانون روشنایی و انجمن حرفه ای نورپردازی برگزار شد. 
در این جلسه همکاری های مستمر علمی مورد تاکید قرار گرفت.

جلسه مشترک کانون روشنایی و نورپردازی شرق ILCIE و انجمن حرفه ای نورپردازی و روشنایی ILDA